Účetnictví malých a středních firem

V účetnictví zajišťujeme:

 • zpracování prvotních účetních dokladů dodaných klientem (faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady jako zápočty pohledávek a závazků, splátkové kalendáře, cestovní příkazy)

 • vystavování daňových dokladů i faktur na základě dodaných podkladů od klienta

 • kontrola účetních dokladů po formální stránce

 • zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti měsíčně či čtvrtletně dle obdržených dokladů klienta

 • u klientů neplátců DPH - sledování obratu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dle zákona o DPH kvůli povinné registraci jako plátci DPH

 • evidence majetku - hmotného, nehmotného, drobného - vedení karet tohoto majektu a odpisů dle platných daňových zákonů

 • měsíční výkazy hospodaření dle požadavků klienta, sledování saldokont odběratelů a dodavatelů, analýza těchto saldokont dle splatnosti či  jednotlivých firem, podle měn atd.

 • evidence záloh a proforma faktur

 • vedení skladové evidence

 • inventarizace účtů

 • zpracování účetní závěrky - obsahuje sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy, přiznání k dani právnických osob či fyzických osob, přílohy k účetní závěrce

 • rekonstrukce účetnictví

Cena za službu

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem. Nejsme plátci DPH.